"Powierzone mi obowiązki wypełniam zgodnie z prawem i sumieniem, dochowując tajemnicy zawodowej, w postępowaniu swym kieruję się zasadami godności, honoru i uczciwości."

Dokumenty

Dokumenty niezbędne do podpisania aktu notarialnego*

 

1. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI:
a) numer księgi wieczystej,
b) podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
c) dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania),
d) jeżeli stroną czynności jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka prawa handlowego lub inna osoba prawna ? zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / nr z KRS, REGON, NIP, zgoda odpowiednich organów osoby prawnej na dokonanie czynności,

e) wartość rynkowa działki oraz cena sprzedaży,
f) warunki i data wydania działki,
g) nr konta bankowego, jeżeli płatność ma nastąpić przelewem bankowym,
h) zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku, ewentualnie decyzja o warunkach zabudowy o ile takowa została wydana,
j) wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej,
k) ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości gdy następuje podział.

 

2. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ:
a) numer księgi wieczystej,
b) podstawa nabycia: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
c) dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania),
d) jeżeli stroną czynności jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka prawa handlowego lub inna osoba prawna ? zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / nr z KRS, REGON, NIP, zgoda odpowiednich organów osoby prawnej na dokonanie czynności,                                                     

e) wartość rynkowa lokalu,
f) warunki i data wydania lokalu,
g) nr konta bankowego,
h) zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
i) zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,

 

3. SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:
a) zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
b) podstawa nabycia: czyli jeden z wymienionych dokumentów to jest przydział lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
c) numer księgi wieczystej jeżeli została ona założona,
d) dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania),
e) jeżeli stroną czynności jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka prawa handlowego lub inna osoba prawna ? zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / nr z KRS, REGON, NIP, zgoda odpowiednich organów osoby prawnej na dokonanie czynności

f) wartość rynkowa lokalu oraz cena lokalu
g) warunki i data wydania lokalu,
h) nr konta bankowego,
i) zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
j) zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych.

 

4. TESTAMENT:
a) dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia),
b) dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia).

 

5. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI:
a) dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania),
b) dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania),
c) numer księgi wieczystej nieruchomości/spółdzielczego własnościowego prawa

 

6. AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:
a) akt zgonu spadkodawcy (jeżeli nie zostały złożone oświadczenia o przyjęciu/ odrzuceniu spadku i nie upłynęło 6 miesięcy od otwarcia spadku, niezbędne są 2 odpisy)
b) testament spadkodawcy jeżeli został sporządzony,
c) akt stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne),
d) nr PESEL zmarłego,

e) numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości wchodzących w skład spadku.

 

7. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (np. intercyza)
a) odpis skrócony aktu małżeństwa,
b) dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu PESEL, NIP, adres zameldowania).

 

8.PRZYDATNE INFORMACJE:
Zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się z obowiązku podatkowego, jest wymagane, jeżeli sprzedający nabył przedmiot umowy w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności dokonanej po 1 stycznia 2007 roku; przy czym zaświadczenie z Urzędu Skarbowego odnośnie nabycia w drodze dziedziczenia zawsze jest wymagane.
Jeżeli notariusz po wglądzie do księgi wieczystej stwierdzi, że nabycie nastąpiło na podstawie dziedziczenia zażąda takiego zaświadczenia. Jeżeli zbywca zgubi lub nie znajdzie w posiadanych dokumentach odpisu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku to przed udaniem się do Urzędu Skarbowego będzie musiał zamówić taki odpis w sądzie cywilnym gdzie toczyła się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego jest potrzebne niezależnie od tego, czy osoba dziedzicząca czy obdarowana jest zwolniona od podatku lub nastąpiło przedawnienie w tym przedmiocie.

Dla strony kupującej korzystniejsza jest sytuacja, w której zbywca wymelduje się ze lokalu przed zawarciem aktu - umowy sprzedaży. Jeżeli bowiem tego nie zrobi, to nowy właściciel może być zmuszony do przeprowadzenia procedury administracyjnej związanej z wymeldowaniem osób, które opuściły lokal a nie wymeldowały się, a procedura ta jest dość długotrwała. Z samych względów formalnych wymeldowanie nie jest jednak konieczne do zawarcia umowy. Jeśli nabywcy wyrażają zgodę na późniejsze wymeldowanie, to nie ma przeszkód, aby taki zapis znalazł się w akcie. Podobna sytuacja dotyczy rozliczenia kosztów eksploatacyjnych - jest to kwestia umowy między stronami aktu notarialnego.

 

* Niniejsze wyliczenie dokumentów ma charakter przykładowy - dotyczy najbardziej typowych stanów prawnych; w przypadku spraw bardziej skomplikowanych wymagane są także inne dokumenty (o obowiązku ich przedłożenia lub okazania Kancelaria poinformuje stronę/strony po analizie stanu prawnego i faktycznego).

==========================================================================================

PRZYDATNE LINKI:

Ministerstwo Sprawiedliwości: http://ms.gov.pl/

Izba Notarialna w Gdańsku: http://www.gdin.pl/

Krajowa Rada Notarialna: http://www.krn.org.pl/

Internetowy System Aktów Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/

Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia: http://www.rejestry.net.pl/

Przeglądarka ksiąg wieczystych: https://przegladarka-ekw.ms.gov.pl/eukw_prz/KsiegiWieczyste/wyszukiwanie...

Wyszukiwarka podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym: https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t

Wyszukiwarka Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gosporarczej: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/search.aspx