"Powierzone mi obowiązki wypełniam zgodnie z prawem i sumieniem, dochowując tajemnicy zawodowej, w postępowaniu swym kieruję się zasadami godności, honoru i uczciwości."

Kancelaria

Mariusz Bartko decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 października 2014 roku został powołany na stanowisko notariusza w Lęborku.

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz.U. z 2008 roku, nr 189, poz. 1158 z późn. zm.), notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, zaś czynności notarialne przez niego dokonane mają charakter dokumentu urzędowego. Notariusz gwarantuje zgodność z prawem dokonywanych przez niego czynności, a przy ich dokonywaniu obowiązany jest czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Obowiązany jest przy tym zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość.